Επικίνδυνα φορτία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων και των θαλάσσιων μολυσματικών ουσιών με πλοία που ταξιδεύουν στη θάλασσα ορίζεται επισήμως από την Διεθνή σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) και από την Διεθνή σύμβαση για την Παρεμπόδιση της Μόλυνσης από Πλοία (MARPOL).

Τα αντίστοιχα τμήματα και των δύο SOLAS και MARPOL έχουν μελετηθεί λεπτομερώς και περιλαμβάνονται στον Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (IMDG), ώστε αυτός ο κώδικας να αποτελεί το νομικό όργανο για τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και των θαλάσσιων μολυσματικών ουσιών. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο Κώδικας IMDG είναι πλέον υποχρεωτικός.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο φορτωτής των επικίνδυνων εμπορευμάτων όφειλε να παρέχει μία δήλωση επικίνδυνων εμπορευμάτων συμπεριλαμβάνοντας τις σχετικές λεπτομέρειες που καταγράφονται σε λίστα στο τμήμα 9 της γενικής εισαγωγής στον Κώδικα IMDG και το πρωτότυπο ή ένα αντίγραφο θα πρέπει να παραδίδεται στο πλοίο. Χωρίς μια τέτοια δήλωση τα επικίνδυνα εμπορεύματα δεν πρόκειται να γίνουν δεκτά για φόρτωση.

1. Όσοι είναι υπεύθυνοι για το φόρτωμα επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσα σε κοντέινερ ή σε όχημα οφείλουν να παρέχουν ένα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό συσκευασίας επικίνδυνων εμπορευμάτων σε κοντέινερ ή σε όχημα, που να δηλώνει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5.4 για τον Κώδικα IMDG και το πρωτότυπο ή ένα αντίγραφο έχει παραδοθεί στον πράκτορα του πλοίου. Χωρίς τέτοια βεβαίωση το κοντέινερ ή το όχημα δεν θα γίνεται αποδεκτό για φόρτωση. Σημείωση: Πιστοποιητικό συσκευασίας σε κοντέινερ δεν απαιτείται για κοντέινερ δεξαμενές.

2. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο 1 και 2 παραπάνω μπορούν να συνδυαστούν στην 1 φόρμα!

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Για όλους τους τρόπους μεταφοράς (θάλασσα, αέρας, σιδηροδρομική γραμμή, οδικώς και εσωτερικές πλεύσιμες υδάτινες δίοδοι) η ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων, κατά τύπο κινδύνου που εμπλέκεται, έχει συνταχθεί από την Επιτροπή των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ, ειδικών πάνω στη Μεταφορά των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Βασισμένες σε αυτό το πλαίσιο εργασίας της ομαδοποίησης και για τον σκοπό της μεταφοράς μέσω θαλάσσης, οι ΙΜΟ τάξεις αποτελούνται από τα ακόλουθα, που είναι επιπλέον υποδιαιρούμενες όπως ενδείκνυται:

Επικίνδυνα Εμπορεύματα, θαλάσσια μολυσματικά και υλικά επικίνδυνα μόνο χύμα (ΜΗΒ).

Παρακαλούμε σημειώστε: Οι νέες εκτυπωμένες ετικέτες των ΙΜΟ τάξεων 2,3,4,5,6,8 και 9 είναι χωρίς κείμενο.

  ΙΜΟ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Τάξη 1 Εκρηκτικά
1.1-I 1.1 Ουσίες και αντικείμενα που έχουν ένα μαζικό/ ολικό κίνδυνο έκρηξης.
1.2-I 1.2 Ουσίες και αντικείμενα που έχουν έναν κίνδυνο εκτόξευσης αλλά όχι έναν μαζικό/ ολικό κίνδυνο έκρηξης.
1.3-I 1.3 Ουσίες και αντικείμενα που έχουν κίνδυνο πυρκαγιάς/ φωτιάς και είτε έναν μικρό κίνδυνο βιαίας έκρηξης ή έναν μικρό κίνδυνο εκτόξευσης, αλλά όχι έναν μαζικό/ ολικό κίνδυνο έκρηξης.
1.4-I 1.4 Ουσίες και αντικείμενα που παρουσιάζουν μη σημαντικό κίνδυνο.
1.5D-I 1.5 Πολύ απαθείς ουσίες που έχουν μαζικό/ ολικό κίνδυνο έκρηξης.
1.6N-I 1.6 Εξαιρετικά απαθή αντικείμενα που δεν έχουν ένα μαζικό/ ολικό κίνδυνο έκρηξης.
  Τάξη 2 Αέρια/ Βενζίνη: Συμπιεσμένα, υγροποιημένα, ή διαλυμένα κάτω από πίεση
2.1 2.1 Εύφλεκτα Αέρια
2.2NFG 2.2 Μη-Εύφλεκτα Αέρια
2.2OX 2.3 Τοξικά Αέρια
3F-I Τάξη 3

 

 

 

 

Εύφλεκτα Υγρά
3F-I
3F-I
3F-I
  Τάξη 4 Εύφλεκτα Σταθερά ή Ουσίες
4.1-I 4.1 Εύφλεκτα σταθερά
4.2-I 4.2 Ουσίες με προδιάθεση σε αυτανάφλεξη.
4.3-I 4.3 Ουσίες που, σε επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια.
  Τάξη 5 Οξειδωτικές ουσίες/ μέσα και Οργανικά Υπεροξείδια
5.1-I 5.1 Οι Οξειδωτικές ουσίες/ μέσα παράγοντας οξυγόνο αυξάνουν τον κίνδυνο και την ένταση της φωτιάς.
5.2-I 5.2 Οργανικά Υπεροξείδια – τα περισσότερα θα καούν γρήγορα και είναι ευπαθή σε σύγκρουση ή τριβή.
  Τάξη 6 Τοξικές και μεταδοτικές/ μολυσματικές ουσίες
6.1IH-I 6.1 Τοξικές ουσίες
66 6.2 Μολυσματικές ουσίες
7-I Τάξη 7 Ραδιενεργές ουσίες
8-I Τάξη 8 Διαβρωτικά
9CA

9

Τάξη 9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και αντικείμενα *
Υλικά επικίνδυνα μόνο όταν είναι χύμα * *
* Θαλάσσια μολυσματικά που δεν είναι μιας διαφορορετικά επικίνδυνης φύσης καταγράφονται σε λίστα στην τάξη 9.
** Οι κανονισμοί/ ρυθμίσεις για υλικά επικίνδυνα μόνο χύμα δεν είναι εφαρμόσιμα/ κατάλληλα για αυτά τα υλικά όταν μεταφέρονται σε κλειστά ναυλωμένα κοντέινερς, ωστόσο πολλές προφυλάξεις ίσως χρειαστεί να τηρηθούν.